Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały przez Food4Future Technologies Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w związku z korzystaniem przez Użytkowników z informacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem serwisu prowadzonego pod domeną https://www.f4ftech.com

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Food4Future Technologies Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Tarasa Szewczenki 24, 51 – 351 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000683687.

 

Osoba kontaktowa w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o bezpośredni kontakt z osobą kontaktową w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych po stronie Administratora, tj.: Katarzyna Pala, e-mail: biuro@f4ftech.com

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej „RODO”) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Administrator przykłada duża wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i przetwarzanie danych osobowych.

 

Dane osobowe użytkowników przetwarzanie są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla użytkowników.

 

Zakres i cel przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem serwisu w postaci udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej.

 

Dane osobowe użytkowników serwisu gromadzone są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez wypełnienie przez użytkownika danych podczas składania zapytania za pośrednictwem serwisu. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody użytkownika serwisu na ich dalsze przetwarzanie.

 

Podawanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie albowiem ponieważ specyfika świadczonych przez serwis usług powoduje, że ich realizacja w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie nie może być anonimowa.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator w oparciu o przepisy RODO uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych użytkownika w następujących okolicznościach:

 

 1. użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
 2. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.

 

Komu dane osobowe, będą mogły być udostępniane

Na podstawie zapisów RODO Państwa dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu wyłącznie na podstawie umowy powierzenia.

 

Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych:

 

 1. pliki cookies: przez miesiąc od momentu udzielenia zgody przez użytkownika;
 2. dane analityczne: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę;
 3. inne dane: przez okres niezbędny do rozpatrzenia pytania i udzielenia odpowiedzi na pytanie.

 

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Użytkownik posiada ponadto prawo do:

 1. dostępu do treści podanych danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO);
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7 RODO).

 

Profilowanie i targetowanie oraz polityka „cookies”

Dane o ruchu na stronie służą do profilowania i targetowania reklam w serwisach zewnętrznych – Facebook, Google, Instagram. Są one oparte o nieszczegółowe kryteria, uniemożliwiające identyfikację pojedynczego użytkownika.

 

Pliki „cookies”

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Food4Future Technologies Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ww. odbiorcy danych, czyli np. podmioty współpracujące z Administratorem, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

 

Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym zakresie w zakresie wykorzystywania plików cookies).

 

Jakie są cele przetwarzania plików cookies?

Korzystanie z plików cookies i innych podobnych technologii jest niezbędne w celach:

 

 1. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 4. realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 

Jakie są rodzaje wykorzystywanych plików cookies?

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, Administrator stosuje ich następujące rodzaje:

 

 1. niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 5. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 

 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania cookies.

 

Rozwiązywanie problemów

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera Itp.

 

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.